Konkurs fotograficzny - zapraszamy

logo pttk jpg maleRegulamin VIII Konkursu Fotograficznegologo2spmale

„Zachowajmy  pamięć… o tym co jeszcze drewniane”

Uwaga! Termin składania prac wydłużony do dnia 8 września 2017 r.

 

I. Tematyka:

Przedmiotem zainteresowania uczestników konkursu winny być dawne obiekty i przedmioty wykonane z drewna. Na fotografiach mogą znaleźć się między innymi: drewniana zabudowa (obiekty sakralne, chaty, altany, budynki gospodarcze, wiatraki, itp.) a także sprzęty gospodarstwa domowego, wyposażenie domu, zabawki, narzędzia rolnicze.

Uczestnikom pozostawia się pełną dowolność interpretacji tematu.

II.  Postanowienia ogólne

1.    Organizator konkursu:

 • Kaliski Oddział PTTK im. Stanisława Graevego,
 • Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Opatówku.

2.    Celem konkursu jest:

- artystyczna prezentacja zachowanych dawnych obiektów i sprzętów drewnianych,

- dostrzeżenie w otoczeniu obiektów stanowiących temat niniejszego konkursu oraz   

  uchwycenie ich artyzmu,

- kształtowanie wrażliwości na piękno drewnianych przedmiotów,

            - upowszechnianie i popularyzowanie fotografii jako dziedziny sztuki,

            - rozwijanie zainteresowań i pasji uczniów,

            - promowanie młodych talentów,

            - zachęcanie do twórczego spędzania czasu wolnego.

3.    Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych 

i ponadgimnazjalnych z całej Polski.

4.    Złożenie pracy konkursowej jest jednoznaczne z upoważnieniem organizatora do jej publikacji.

Organizator uzyskuje prawo do umieszczania prac nadesłanych na konkurs (oznaczonych imieniem i nazwiskiem autora) w lokalnej prasie, na stronie internetowej oraz na wydawanych przez siebie materiałach, a także do wielokrotnej ekspozycji w różnych miejscach.

5.    Nadesłanie prac na konkurs oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

III. Regulamin konkursu

 1. Każdy uczestnik może nadesłać maksymalnie 3 fotografie wykonane osobiście.      

Za złożenie prac cudzych odpowiada osoba, która złożyła prace!

 1. Fotografie należy dostarczyć drogą pocztową, przesyłkę kurierską (koszty przesyłki pokrywa uczestnik konkursu) lub osobiście do 31.05.2017 r. na adres:

     Kaliski Oddział PTTK,

ul. Targowa 2,

62-800 Kalisz

3.    Fotografie należy nadsyłać w postaci odbitek formatu A4 – 21x29,7 cm ( bez daty na zdjęciu) na papierze matowym z dopiskiem na kopercie: „Konkurs fotograficzny”.

4.    Na odwrocie każdego zdjęcia należy umieścić opis sporządzony komputerowo zawierający:

- imię i nazwisko autora,

- nazwę szkoły, do której autor uczęszcza,

- tytuł zdjęcia,

- nazwę sfotografowanego obiektu,

- miejscowość, miejsce  wykonania zdjęcia,

- rok, wiek powstania obiektu – jeśli można to ustalić.

Zdjęcia należy przesłać również w postaci elektronicznej na płycie CD. Zdjęcia tylko w formie cyfrowej lub tylko w formie papierowej nie wezmą udziału w konkursie.

 1. W konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie były wcześniej publikowane ani nie brały udziału w żadnym innym konkursie.
 2. Fotografie nie mogą być efektem montażu komputerowego. Zezwala się jedynie na retusz, polegający na zastosowaniu korekty, która polepszy jakość zdjęcia (np. nasycenie, kontrast).

Nie jest dozwolone natomiast łączenie kilku fotografii lub zmiana oryginalnej kompozycji fotografii.

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania prac niespełniających wyżej wymienionych wymogów oraz do wyłączenia z konkursu prac o niskiej jakości technicznej.
 2. Organizator nie zwraca prac biorących udział w konkursie.
 3. Prace będą oceniane przez jury powołane przez organizatora konkursu. 
 4. Jury zastrzega sobie prawo niewyłaniania zwycięzców, jak i przyznawania miejsc ex aequo.
 5. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w dniu wyznaczonym przez organizatorów, o czym uczestnicy zostaną poinformowani na początku czerwca 2017 r. na stronach internetowych: http://www.pttk.kalisz.pl/ oraz  http://www.spopatowek.opatowek.pl/

Życzymy wspaniałej przygody w poszukiwaniu drewnianych ciekawostek .

Organizatorzy